Elev- og lærlingetjenesten

Elev- og lærlingtjenesten er tilgjengelig ved alle de videregående skoler i Nordland.

Visjon: Elev- og lærlingtjenesten i Nordland skal bidra til at alle som påbegynner videregående opplæring i Nordland skal fullføre.

Mål: Alle elever, lærlinger og lærekandidater og praksiskandidater skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Elev- og lærlingetjenesten

Lærlinger med ungdomsrett (det står basis1 i lærekontrakten) har mulighet å ta kontakt med elev og lærlingetjenesten.

Med elev- og lærlingtjenester mener vi tjenester som ikke er direkte knyttet til ordinær undervisning eller opplæring, men tjenester som skal utfylle disse for å sikre at elever og lærlinger/ læringer/ lærekandidater/ praksiskandidater får størst mulig utbytte av undervisning og opplæring.

Elev- og lærlingetjenesten består av:

Elev- og lærlingetjenesten Bodø Vgs

Elev- og lærlingetjenesten Bodin vgs

Elev- og lærlingetjenesten Fauske vgs