Opplæringskontoret for yrkesfag i Salten

Opplyst er et tverrfaglig opplæringkontor som samarbeider med bedrifter om inntak og oppfølging av lærlinger

Opplyst skal

 • være en ressurs for medlemsbedriftene på området fagopplæring
 • bistå medlemsbedriftene i gjennomføringen av lærlingenes læretid
 • øke bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom rekrutteringsarbeid
 • være med å utdanne dyktige fagarbeidere
 • bidra til å øke fagenes kompetanse og renommé

Oppgaver

Opplæringskontorets oppgaver reguleres av styret, samt av lover og forskrifter, og spenner over et vidt felt, blant annet:

Oppfølging av lærlinger i bedrift
 • Tegne lærekontrakt
 • Tegne opplæringsavtale
 • Oppfølging av lærling
 • Rådgivning i bedrift
 • Kvalitetssikring av opplæringen
 • Påmelding til skole og kurs, om det trengs
 • Oppmelding til fag- og svenneprøve
Rekrutteringsarbeid i
 • Ungdomsskoler - Orientering om mulighetene i vår bransje.
 • Videregående skole - Orientering om lærebedrifter, utplasseringsplasser og læreplasser.
 • Messer - Orientering og synliggjøring av bransjene vi representerer.